Wielkość czcionki

Ochrona danych osobowych

Deklaracja ochrony danych osobowych

Korzystanie ze stron internetowych miasta Forst (Lausitz) jest zasadniczo możliwe bez jakiegokolwiek podawania danych osobowych. O ile dana osoba chciałaby skorzystać ze szczególnych usług naszej strony internetowej, konieczne może okazać się przetwarzanie danych osobowych. Jeśli konieczne jest przetwarzanie danych osobowych i nie ma dla niego podstaw prawnych ani w ustawie ani w umowie, to wówczas generalnie wymagamy oświadczenia danej osoby (art. 6 DSGVO – niem. RODO).

Przetwarzanie danych osobowych, na przykład imienia i nazwiska, adresu pocztowego, adresu mailowego lub numeru telefonicznego danej osoby, zawsze odbywa się zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z obowiązującymi miasto Forst (Lausitz) przepisami landowymi (brandenburska ustawa o ochronie danych osobowych). Dzięki deklaracji ochrony danych osobowych opinia publiczna ma zostać poinformowana o rodzaju, zakresie i celu zbieranych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych. Ponadto dane osoby pouczane są w ten sposób o przysługujących im prawach.

Miasto Forst (Lausitz) jako administrator odpowiedzialny za przetwarzanie danych wdrożył liczne działania techniczne i organizacyjne, aby zapewnić możliwie kompletną ochronę przetwarzanych poprzez stronę internetową danych osobowych. Mimo to oparta na internecie transmisja danych może wykazywać luki w bezpieczeństwie, tak że nie można zagwarantować absolutnej ochrony danych. Z tego powodu każda osoba ma swobodny wybór przekazywania nam danych drogami alternatywnymi, na przykład telefonicznie czy drogą pocztową.

1. Zapisywanie danych dostępowych

Przy każdym pobraniu pliku z tej strony internetowej zapisywane są dane dostępowe. Każdy zestaw danych składa się z:

 • nazwy pliku
 • daty i godziny pobrania
 • transferowanej ilości danych
 • statusu dostępu (transmisja danych, nie znaleziono pliku itd.)
 • opisu typu wykorzystywanej przeglądarki sieciowej
 • adresu IP wywołującego komputera
 • hasła wyszukiwania

Zapisane dane wykorzystywane są wyłącznie do celów statystycznych, do optymalizacji strony i obrony przed atakami; dane ani ich części nie są przekazywane osobom trzecim.

2. Zapisywanie, przetwarzanie, wykorzystywanie i usuwanie danych osobowych

Na niniejszej stronie istnieje możliwość przekazania nam danych osobowych. Dane osobowe to informacje, które mogą zostać wykorzystane, żeby stwierdzić tożsamość. Należą do nich takie informacje osobowe, jak na przykład, imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, adres IP oraz cookies. Odnośnie do Państwa danych osobowych zwracamy zgodnie z§33 federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG) uwagę na fakt, że są one zapisywane i/lub transferowane zgodnie z miarodajnymi przepisami o ochronie danych osobowych.

W sprawie tych danych osobowych powinni Państwo wiedzieć następujące rzeczy: Zasadniczo mają Państwo zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (DSGVO) w zakresie tych danych

 • prawo do wiedzy i informacji o swoich danych, ich korekty, usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec gromadzenia, zapisywania i przetwarzania danych oraz prawo wystąpienia przeciwko przenoszeniu danych
 • prawo do odwołania wcześniej udzielonej zgody
 • prawo do wniesienia skargi do właściwego dla naszego samorządu urzędu nadzoru, tzn. do krajowego pełnomocnika ochrony danych osobowych oraz prawo do wglądu w akta w Kraju Związkowym Brandenburgii oraz
 • prawo do przenoszenia swoich danych.

Udostepnienie danych odbywa się w opisanym przypadku na podstawie DSGVO, odpowiednich ustaw federalnych i landowych (w szczególności TMG, BDSG i brandenburskiej ustawy o ochronie danych osobowych) oraz konstytucji samorządowej Kraju Związkowego Brandenburgii.

Prawo do informacji oznacza dla Państwa jako osób zainteresowanych prawo do bycia poinformowanym w stosowanym czasie o danych Państwa dotyczących i ich przetwarzaniu. Podstawą i celem przetwarzania jest prowadzenie przez samorząd podlegających mu o ustawowo wyznaczonych zadań. Należy do nich to, żeby na stronach administracji samorządowej informować o sprawach ważnych dla mieszkańców i sprawach, o które pytają.

Mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu danych, jeśli

 • podważają Państwo prawidłowość swoich danych
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem
 • cel przetwarzania został spełniony, dane jednak konieczne są do dochodzenia roszczeń prawnych danej osoby lub
 • mają Państwo prawo do sprzeciwu zgodnie z DSGVO

Osoby trzecie lub inne organizacje nie są zasadniczo informowane o gromadzonych danych i/lub osobach, których te dane dotyczą. dane przechowywane są maksymalnie do końca roku kalendarzowego, następującego po roku, w którym dane zostały zapisane.

Co oznacza prawo do sprostowania zgodnie z DSGVO?

Prawo to daje osobie zainteresowanej możliwość uzupełnienia swoich danych osobowych bez zbędnej zwłoki. Mogą Państwo ponadto żądać przeniesienia swoich danych innemu administratorowi.

Kiedy dane muszą zgodnie z DSGVO zostać usunięte (prawo do „bycia zapomnianym“)?

Ma to miejsce, jeśli

 • przechowywanie danych nie jest już konieczne • zainteresowany odwołał swoją zgodę na przetwarzanie danych
 • dane były przetwarzane niezgodnie z prawem lub
 • istnieje obowiązek prawny do usunięcia zgodnie z prawem UE lub prawem krajowym Kiedy prawo do „bycia zapomnianym” nie znajduje zastosowania?

Dzieje się to wtedy, gdy

 • przeważa prawo do wolnego wyrażania swojego zdania wzgl. wolność informacji, czyli gdy interes osób trzecich jest większy
 • przechowywanie danych służy spełnieniu obowiązku prawnego
 • przeważa interes publiczny w obszarze zdrowia publicznego
 • chodzi o cele archiwizacyjne lub naukowe i historyczne względy badawcze lub
 • przechowywanie konieczne jest do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych

Poza tym dane osobowe są traktowane absolutnie poufnie i są przekazywane osobom trzecim tylko za Państwa wyraźną uprzednią zgodą. Zwracamy z całą mocą uwagę, że ochrona danych w sieciach publicznych, takich jak internet, na aktualnym poziomie rozwoju techniki nie może być w pełni zagwarantowana. Doceniamy zaufania, jakim nas Państwo obdarzyli, i stosujemy najwyższą staranność, aby chronić Państwa dane. Jeśli mają Państwo pytania, mogą się Państwo bezpośrednio do nas zwrócić.

Powinni Państwo wziąć pod uwagę, że w przypadku nieszyfrowanej transmisji danych w internecie istnieje możliwość, że osoby trzecie je poznają lub sfałszują.

W przypadku, gdy w związku z tą stroną wykorzystywane są newslettery, formularze kontaktowe lub powiązania z mediami społecznościowymi, co w zależności od potrzeb może się zmieniać, będą Państwo o tym informowani.

W przypadku, gdy z naszą stroną internetową powiązane będą media społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter czy Xing, to Państwa dane osobowe będą pozyskiwane, przechowywane, wykorzystywane i przetwarzane także przez te media, jeśli skorzystają Państwo z linków do tych mediów.

Również gdy zamówią Państwo newsletter lub wypełnią formularz kontaktowy, będą pozyskiwane, przechowywane, wykorzystywane i przetwarzane Państwa dane osobowe, o ile nie zrezygnują Państwo z abonamentu na newsletter i nie poproszą nas Państwo o usunięcie tych danych.

3. Dane kontaktowe urzędowego pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych

Każda zainteresowana osoba może w każdej chwili zwrócić się ze wszystkimi pytaniami i wskazówkami w zakresie ochrony danych do nasz pełnomocnik ds. ochronnych danych osobowych.

Stadt Forst (Lausitz)
Die Bürgermeisterin
Simone Taubenek
Lindenstraße 10 - 12
03149 Forst (Lausitz)
Tel.: 03562 989-100
Fax: 03562 989-103
E-Mail: s.taubenek@forst-lausitz.de

 

4. Dane kontaktowe właściwego organu nadzoru

Właściwym organem nadzoru jest:

Krajowa pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych i prawa wglądu do akt
Dagmar Hartke
Stahnsdorfer Damm 77
14532 Kleinmachnow
Tel.: (033203) 356-0
Fax: (033203) 356-49
E-Mail: poststelle@LDA.brandenburg.de